Obchodné podmienky

Informácie pre spotrebiteľov

1. Používanie týchto podmienok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú všetky zmluvné
vzťahy uzatvorené medzi poskytovateľom (ako je tento pojem definovaný v článku 2.1
Podmienok) a používateľom webového portálu daniela.bederkova.sk (ďalej len „Portál
poskytovateľa“), ktorý si prostredníctvom Portálu poskytovateľa objedná niektorú z
ponúkaných služieb prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (ďalej len
„Zákazník“).
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa a tvoria
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej predmetom sú služby Human
Design – písomné rozbory, výklady alebo tréningové či školiace programy uzatvorené
prostredníctvom portálu poskytovateľa.
Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v zmluve o
poskytovaní služieb. Odchylné ustanovenia v Zmluve o poskytovaní služieb majú prednosť
pred ustanoveniami Podmienok.

2. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Tieto podmienky sa vzťahujú na nasledujúce subjekty („poskytovateľ“):

  1. Ing. Daniela Bederková, Studenohorská 36, 841 03, IČO 50253255, DIČ 1121561452,

Služby poskytovateľa poskytované prostredníctvom portálu poskytovateľa:

Písomný rozbor mapy Human designu
Vzdelávacie a inštruktážne videá a prednášky (vo formáte videa a zvuku)
Semináre a webové semináre (kurzy)
Individuálne a osobné konzultácie
Vzdelávacie programy

Prípadne ďalšie služby ponúkané prostredníctvom portálu daniela.bederkova.sk

Môžete nás kontaktovať:

e-mailom na: daniela.bederkova@gmail.com, asistentka.danielabederkova@gmail.com
telefonicky: +421 908 765 556 (len v prípade súrnej potreby, inak použite e-mail)
na adrese nášho sídla: Studenohorská 36, 841 03 Bratislava
Používanie portálu poskytovateľa je bezplatné. Náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi pri
použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o
poskytovaní služieb (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša
zákazník a nelíšia sa od základnej sadzby.

3. Objednanie a uzavretie zmluvy

Služby si môžete objednať prostredníctvom rezervačného formulára na portáli poskytovateľa.
Predajný formulár vždy obsahuje informácie o zákazníkovi a objednanej službe. Ak
informácie o cene Služby a spôsobe úhrady ceny nie sú uvedené v predajnom formulári, sú
vždy uvedené na webovej stránke, kde je predajný formulár zobrazený.
Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom vzniká potvrdením objednávky
poskytovateľom.
Zákazník odošle objednávku kliknutím na tlačidlo obsahujúce slovo „Objednať s povinnosťou
platby“.
Následne dostane zákazník od poskytovateľa potvrdzujúci e-mail. Od tohto okamihu majú
zákazník a poskytovateľ vzájomné práva a povinnosti definované v týchto zmluvných
podmienkach. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky a
súhlasí s nimi. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých
predpísaných údajov a požiadaviek uvedených v predajnom formulári. Poskytovateľ vylučuje
prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.
Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúcich v osobnej konzultácii (koučovanie, výklad)
vzniká dohodou medzi zákazníkom a poskytovateľom v prvý deň konzultácie.
Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z
procesu objednávania a zákazník má možnosť skontrolovať a v prípade potreby opraviť
objednávku pred jej odoslaním. Informácie uvedené v objednávke považuje poskytovateľ za
správne. Zákazník berie na vedomie, že presnosť poskytnutých údajov je pre poskytovanú
službu nevyhnutná a nemôže reklamovať vady poskytovanej služby spôsobené chybou v
poskytnutých údajoch.
Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.
Poskytovateľ je povinný poskytnúť alebo dodať službu objednanú zákazníkom a zákazník sa
zaväzuje službu prevziať a zaplatiť za ňu predávajúcemu cenu.
Zákazník berie na vedomie, že na správne používanie online vzdelávacích produktov a
webových seminárov je potrebné, aby zákazník spĺňal technické požiadavky – správny a
aktualizovaný softvér. V prípade používania neaktualizovaného softvéru môže byť funkčnosť
internetového prehliadača obmedzená.

Zmluva zaniká splnením záväzku poskytovateľa dodať službu podľa článku 5 Obchodných
podmienok a záväzku zákazníka zaplatiť cenu podľa článku 4 Obchodných podmienok.

4. Cena a platobné podmienky

Cena Služieb je uvedená v objednávkovom (rezervačnom) formulári vybranej Služby alebo na
webovej stránke obsahujúcej predajný formulár na Portáli Poskytovateľa.
Poskytovateľ bude fakturovať cenu za objednané služby na základe daňového dokladu –
faktúry, len ak bude o to zákazníkom požiadaný.
Zákazník uhradí cenu Služieb bezhotovostným spôsobom, podľa vlastného výberu (i) na účet
uvedený v predajnom formulári a alebo (ii) online prostredníctvom platobnej brány, ktorá
poskytuje bezpečnú technológiu na prijímanie kreditných kariet a online bankových
prevodov. Čísla platobných kariet a heslá elektronického bankovníctva sa zadávajú
prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti prevádzkujúcej platobnú
bránu. (zatiaľ nedostupné)
Cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Povinnosť zákazníka
zaplatiť cenu za službu je splnená, keď je príslušná suma pripísaná na účet poskytovateľa.

5. Poskytovanie služieb

Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi objednanú službu e-mailom na e-mailovú
adresu zákazníka uvedenú v objednávkovom (predajnom) formulári do desať (10) dní odo
dňa splatnosti faktúry za objednané služby, ak nie je dohodnuté inak, a to len za podmienky,
že zákazník uhradil celú cenu.
Za dátum dodania služby sa považuje dátum odoslania vybranej služby na e-mailovú adresu
zákazníka uvedenú v predajnom (objednávkovom) formulári. V prípade online vzdelávacích
produktov sa doručením rozumie zaslanie prístupových údajov poskytovateľom na e-mailovú
adresu zákazníka uvedenú v predajnom (objednávkovom) formulári alebo zaslaním odkazu
URL.
Doručenie služby prostredníctvom e-mailu je bezplatné. Náklady spojené s realizáciou
prístupu do e-mailovej schránky zákazníka a využívaním domén portálu poskytovateľa
(najmä náklady na internetové pripojenie) znáša zákazník.

6. Bezpečnosť a ochrana autorských práv

Prístupové údaje k online produktom alebo k príslušnej URL adrese sú určené len na osobné
použitie zákazníka. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a
heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k
jeho používateľskému účtu k poskytnutému online produktu alebo URL. Poskytovateľ
nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie používateľského mena a hesla treťou stranou.
Služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom webového rozhrania vrátane ich obsahu
podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona. Ich šírenie alebo poskytovanie tretím
stranám bez súhlasu autora je zakázané. Právo na výkon práva na použitie autorského diela
môže byť zákazníkovi udelené len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá
Poskytovateľovi za škodu spôsobenú porušením práv na ochranu autorského diela.
Súčasne s dodaním služby Poskytovateľ udeľuje výhradné, neprenosné, časovo, miestne a
neobmedzené oprávnenie (licenciu) na používanie dodanej služby, ak nie je dohodnuté inak.

7. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní. Táto lehota
začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb, t. j. odo dňa odoslania
obchodného (objednávkového) formulára prostredníctvom portálu poskytovateľa.
Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 1 k týmto podmienkam.
Zaplatením ceny za služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy zákazník výslovne súhlasí s
tým, že poskytovateľ splní svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy o poskytovaní služieb, t. j.
dodá zákazníkovi objednanú službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Zákazník berie na vedomie, že ak Poskytovateľ dodal Zákazníkovi Službu v zmysle článku
7.4 Obchodných podmienok pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Poskytovateľ
nemá právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní služieb podľa článku 7.1 Obchodných
podmienok.
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nemôže odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní
služieb podľa článku 7.1 Podmienok, ak objednanou službou bolo vzdelávacie video alebo
webinár.
Zákazník aj predávajúci sú oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana poruší zmluvu
podstatným spôsobom, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedeli. Ak
už došlo k plneniu zmluvy zo strany poskytovateľa, má postupník nárok na vydanie
bezdôvodného obohatenia do piatich dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.
Bezdôvodné obohatenie predstavuje cenu obvyklú v danom mieste a čase za podobné služby.
Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že cena za služby poskytovateľa je
cenou obvyklou. Ak už došlo k plneniu zmluvy zo strany zákazníka, poskytovateľ vráti
zákazníkovi cenu do piatich dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.
Na účely tejto dohody sa za podstatné porušenie dohody a týchto podmienok považuje:
omeškanie zákazníka s úhradou Ceny viac ako štrnásť (14) dní po dátume splatnosti;
porušenie povinností zákazníka v oblasti ochrany autorských práv.

Ak je spolu so Službou poskytnutý Zákazníkovi dar, darovacia zmluva medzi
Poskytovateľom a Zákazníkom sa uzatvára s podmienkou, že ak Zákazník odstúpi od Zmluvy
o poskytovaní služieb, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru stráca platnosť a
Zákazník je povinný dar vrátiť Poskytovateľovi.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb v prípade, že nastane
okolnosť nezávislá od vôle poskytovateľa, ktorá znemožňuje poskytovateľovi poskytovať
služby podľa zmluvy (choroba poskytovateľa, dlhodobá technická porucha a pod.).

8. Práva vyplývajúce z chybného plnenia

Poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi za to, že služby sú poskytované bezchybne. Služby sú
chybné, ak nezodpovedajú objednávke (zmluve).
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín odo dňa
dodania služby, písomne oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek vadu, inak jeho práva z
vadného plnenia zanikajú.
Oznámenie o závade musí obsahovať: meno zákazníka, telefónne číslo, e-mail, číslo
daňového dokladu, podrobný popis závady.
Poskytovateľ informuje zákazníka o ďalšom postupe po prijatí oznámenia o vadách.
Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa jej doručenia. V závislosti od druhu vady sa v súlade s právnymi predpismi
platnými v Českej republike oprávnená reklamácia rieši opravou, plnením bez vád alebo
vrátením zaplatenej ceny.
Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené nesprávnymi informáciami poskytnutými
zákazníkom.

9. Vylúčenie zodpovednosti

Všetky naše služby slúžia na vzdelávacie a informačné účely v oblasti osobného rozvoja.
Informácie získané prostredníctvom služby alebo informácie poskytnuté lektormi online
programov sú len usmerneniami a odporúčaniami. V žiadnom prípade nezodpovedáme za váš
úspech alebo neúspech pri ich uplatňovaní v praxi, za vaše pocity, zdravie a stavy, ktoré
môžete zažiť. Počas trvania online produktu ste plne samostatní a plne zodpovední za svoje
konanie, správanie a rozhodnutia. Váš úspech, zdravotný a psychický stav závisí od mnohých
ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako sú vaše schopnosti, zručnosti, vedomosti,
zručnosti, odhodlanie, situácia na trhu, obchodné znalosti, zdravie atď.
Zákazník berie na vedomie, že počas využívania služieb môže byť vystavený fyzickému,
duševnému alebo emocionálnemu stresu a je výlučne na jeho zodpovednosti a rozhodnutí, či
navrhnuté cvičenia alebo úlohy vykoná alebo nie. Služby sú určené zdravým ľuďom, ktorí sa
sami snažia o osobnostný rast a netrpia žiadnou duševnou alebo psychiatrickou poruchou.
Radi by sme vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť
individuálnu konzultáciu s kvalifikovaným odborníkom. Nemôže nahradiť ani lekársku alebo

psychoterapeutickú starostlivosť. Služby môžu obsahovať informácie o produktoch a službách
tretích strán a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru na danú
problematiku.

10. Osobitné ustanovenia pre živé podujatia – semináre

Účastník sa na seminár zaregistruje prostredníctvom webového rozhrania vybraného produktu
odoslaním predajného formulára najneskôr dva (2) dni pred podujatím. Neskoršie registrácie
je možné prijať po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode.
Online žiadosti potvrdzuje poskytovateľ na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v
predajnom formulári. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára až po potvrdení zo strany
poskytovateľa. Spolu s potvrdením sa účastníkovi zašle údaje k platbe ceny seminára.
Rezervácia je záväzne potvrdená uhradením 50% ceny seminára, pobytu, či kurzu.

Účastníci budú na seminár zapísaní v poradí, v akom zaplatili registračný poplatok. Účastník
bude informovaný, ak nebude zaradený z dôvodu naplnenia kapacity.
Cena seminára vrátane informácie, je cena konečná a neobsahuje DPH, poskytovateľ nie je
platiteľom DPH. Cena sa uvádza na predajnom formulári alebo na webovej stránke, ktorá
obsahuje predajný formulár.
Povinnosť poskytnúť službu vzniká v deň, na mieste a v čase konania seminára.
Cena seminára závisí od dĺžky seminára, osoby lektora, poskytnutých materiálov,
občerstvenia, miesta konania atď.
Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu seminára najneskôr 5 dní pred začiatkom podujatia,
prevodom na účet poskytovateľa.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo po predchádzajúcej konzultácii umožniť úhradu ceny
seminára v hotovosti v deň konania seminára. V prípade platby v hotovosti dostane zákazník
pri prezentácii daňový doklad.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín seminára, prednáškovú sálu alebo seminár z
organizačných a prevádzkových dôvodov zrušiť. V prípade zmeny termínu alebo zrušenia
seminára má zákazník právo na vrátenie 100 % ceny seminára alebo na účasť na seminári v
náhradnom termíne alebo na výber inej služby poskytovateľa za rovnakú cenu.
Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne nedostatky v službách tretích strán použitých v rámci
jeho vlastných služieb. Ďalej nezodpovedá za zranenia, škody alebo straty, ktoré vzniknú
zákazníkom.
Odoslaním predajného formulára zákazník dáva výslovný súhlas na vyhotovenie fotografií,
videozáznamov a zvukových záznamov zo seminára.

Radi by sme vám pripomenuli, že účasť na seminári je dobrovoľná a každý účastník je
zodpovedný sám za seba. Pokyny inštruktora sú len návrhmi, ktoré má účastník dodržiavať
podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že počas seminára osobného rozvoja
môže byť vystavený fyzickému, duševnému alebo emocionálnemu stresu. Semináre
osobnostného rozvoja sú určené pre zdravých, samostatných ľudí, ktorí majú záujem o
osobnostný rast a netrpia žiadnou duševnou alebo psychickou poruchou.
V prípade, že účastník seminára v súčasnosti podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa
pred začiatkom seminára informovať školiteľov o tejto skutočnosti a o povahe ťažkostí, ktoré
sú dôvodom liečby. Odporúča sa tiež, aby o účasti na seminári informoval svojho
ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.
Vybrané vzdelávacie programy podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona a účasť
na seminári neoprávňuje účastníka vyučovať získané vedomosti ani ich inak komerčne
využívať či vydávať za svoje.
Účastníci seminára nie sú oprávnení vyhotovovať žiadne zvukové a/alebo obrazové záznamy
zo seminára a používať ich v rozpore s autorským zákonom.
Žiadame účastníkov, aby svojím neskorým príchodom nerušili ostatných. Registrácia
účastníkov sa končí 30 minút pred začiatkom seminára, ak nie je uvedené inak. Čas ukončenia
seminárov je uvedený ako orientačný.

Zásady zrušenia
Svoju žiadosť a zrušenie/odhlásenie predplatného pošlite e-mailom na adresu
daniela.bederkova@gmail.com. Pri zrušení objednávky musíte uviesť svoje meno, e-mail a
číslo variabilného symbolu objednávky.
Ak zrušíte účasť na seminári viac ako 14 dní pred jeho konaním, vrátime vám 100 %
zaplatenej ceny. Namiesto vrátenia peňazí má účastník možnosť previesť už zaplatenú cenu
na nákup inej služby z ponuky poskytovateľa v plnej cene seminára.
Ak zrušíte účasť na seminári menej ako 14 dní pred jeho konaním, bude vám účtovaný storno
poplatok vo výške 50 % z ceny seminára.
Peniaze budú vrátené na ten istý účet, z ktorého boli finančné prostriedky vyplatené, po prijatí
potvrdenia o prijatí opraveného daňového dokladu od účastníka na e-mailovú adresu
poskytovateľa.
Účastníkovi, ktorý zruší/odhlási účasť na seminári v lehote kratšej ako 3 dni pred jeho
konaním, bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % ceny seminára. Okrem toho je
účastník povinný uhradiť poskytovateľovi náklady spojené so zrušením.
Ak sa účastník na podujatí nezúčastní, účastnícky poplatok sa nevracia.

11. Osobitné ustanovenia o platbách v splátkach

Splátkový predaj je povolený na nákup vzdelávacích produktov označených poskytovateľom.

Splátkový kalendár – počet splátok a ich výška – je vždy individuálne dohodnutý so
zákazníkom.
Ak zákazník pri vypĺňaní predajného formulára prejaví záujem o platby ceny v splátkach,
budeme ho kontaktovať a písomne dohodneme podmienky.
Prístup k online vzdelávaciemu produktu pred úplným zaplatením kúpnej ceny je kupujúcemu
zabezpečený za predpokladu, že splátkový kalendár je riadne plnený, t. j. že riadne a včas
platí čiastkové splátky.

12. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vzniknuté na základe alebo v súvislosti s uzatvorením zmlúv
prostredníctvom Portálu poskytovateľa sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky
bez ohľadu na to, kde bol objednávkový formulár prostredníctvom Portálu poskytovateľa
odoslaný. Ak právny vzťah založený zmluvou so zákazníkom obsahuje medzinárodný
(zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi slovenským právom.
Zmluvné strany sa dohodli, že si budú vzájomne doručovať akúkoľvek písomnú komunikáciu
e-mailom alebo poštou podľa výberu odosielateľa na e-mailové alebo poštové adresy uvedené
v týchto zmluvných podmienkach (pokiaľ ide o doručovanie poskytovateľovi) alebo vo
formulári o predaji alebo oznámené zákazníkom (pokiaľ ide o doručovanie zákazníkovi).
Poskytovateľ týmto informuje zákazníka, že spory medzi poskytovateľom a zákazníkom,
ktoré neboli urovnané priamo, môžu byť riešené aj prostredníctvom mimosúdneho riešenia
spotrebiteľských sporov
Poskytovateľ môže zmeniť alebo doplniť znenie zmluvných podmienok. Poskytovateľ si
vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Táto aktuálna verzia zmluvných podmienok je platná a účinná od 19.10.2023.