Čo je Human Design

Human design je jedinečný systém, ukazuje nám naše dary a talenty, potenciál, kde môžeme zažiariť, ale tiež aj miesta a oblasti možných problémov, kde sme otvorení vonkajšiemu svetu, miesta, ktorým hovoríme škola života, kde môžeme rásť a získavať životnú múdrosť. Human design prináša človeku mnohé cenné informácie, asi najväčšiu hodnotu má tá, aký je náš hlas pravdy, ktorý nám umožňuje robiť rozhodnutia tak, že sa z miest problémov stávajú oblasti nášho rastu. Human design ponúka pochopenie, prečo v určitých oblastiach narážame a hlavne ponúka možnosť ako to zmeniť.

„Human design mi umožnil pochopiť moju jedinečnosť,

prijať a rešpektovať odlišnosti druhých ľudí.“

Informácie, z ktorých sa vychádza, sú presný dátum, čas a miesto nášho narodenia. Z týchto vstupných údajov sa vygeneruje jedinečná mapa pre každého z nás. Je mapou dopravného prostriedku, v ktorom sa v tomto  živote vezieme,  mapuje spojenia medzi jednotlivými energetickými centrami nášho tela a potenciál, s ktorým sme prišli na tento svet. Všetko sa to deje na energetickej úrovni.

Typy

Human designu delí  ľudí na štyri základné energetické typy. Z ktorých každý má jedinečnú auru, jedinečný spôsob fungovania a jedinečnú úlohu na tomto svete.

Najviac rozšírený typ je GENERÁTOR. Je ich cca 68% populácie. Celá planéta je generujúca. Jeho energetické fungovanie je ako prepojenie semienka s pôdou a vodou a jeho následný rast. Tak funguje generátor. Čaká na vhodný podnet, s ktorým sa prepojí a následne jeho telo zareaguje nárastom životnej sily a generátor je pripravený budovať a tvoriť.

K tomu však potrebuje aj ďalšie energetické typy, ktoré mu ukážu, čo je potrebné vybudovať, o to sa postará energetický typ MANIFESTOR, ktorý prináša úplne nové poznanie, čo je potrebné vybudovať, hovoríme, že iniciuje. Jeho energia je však veľmi silná, jangová a tak generátori, ktorí nemajú radi zmenu potrebujú PROJEKTORA.

Energetický typ, ktorý je večným študentom, pozorovateľom sveta, ktorý vie ako prepojiť manifestora a generátora. Projektor, ak si počká na pozvania, keď ho druhí rozpoznajú, vie úžasne poradiť. Na to, aby bol celý proces zavŕšený a ukončený je potrebný REFLEKTOR.

Tých je iba 1,5%. Ako zrkadlo reflektuje, odráža energie nás ostatných, čím nám ukazuje, že je čas posunúť sa ďalej na vyššiu úroveň.

Krásny príklad je pyramída. Manifestor príde a povie: „ Postavte pyramídu“. Projektor povie ako. Generátor ju postaví. Reflektor nám dá informáciu, že je pyramída  postavená, môžeme sa posunúť ďalej. Takže každý energetický typ má svoje miesto a poslanie.

Centrá

Podľa Human designu sa v našom tele nachádza 9 energetických centier, ktoré každé súvisí s určitými oblasťami nášho života. Centrá, ktoré sú v mape vyfarbené, predstavujú to, čo je v nás stále, fixné a nemenné po celý život. Bez ohľadu na to, čím si práve v živote prechádzame. Hovoríme o vnútornej inteligencii nášho tela.

Naopak, centrá, ktoré sú otvorené, nevyfarbené, nedefinované, predstavujú miesta, kde sme otvorení všetkým vplyvom z vonka, sú to miesta, kde neustále dochádza k výmene energií s okolím, práve tu sme ľahko ovplyvniteľní. Od detstva sme vystavení vplyvom z okolia, vytvárame si programy, veľmi silné vzorce správania, podmienenosti, o ktoré sa opierame pri rozhodovaní a tomu hovoríme v Human designe  tzv. „Nepravé ja“. Výsledkom takéhoto rozhodovania je, že v živote narážame, sme  nespokojní, nahnevaní, či zatrpknutí.

Čím viac sa rozhodujeme v súlade s našim dizajnom,  našou vnútornou autoritou, tým viac sa otvorené centrá menia z miest problémových, na miesta nášho rastu. Postupné zbavovanie podmienenosti nám umožňuje viac prejaviť náš potenciál a hlavne, prináša nám viac radosti do života.

Autority

Podľa toho, ktoré centrá sú v našej mape definované, vyfarbené, teda podľa toho, čo je v nás fixné a stabilné je možné presne určiť náš vnútorný hlas pravdy, našu autoritu. Autorít je sedem rôznych. Na výklade sa dozviete, aká je tá vaša a ako ju efektívne používať. Rozhodovať sa v súlade s našou autoritou znamená rešpektovať vnútornú inteligenciu nášho tela, energiu nášho tela, žiť v súlade s našim designom. Takéto rozhodnutia nás vedú životom hladšie, dokážeme naplno využiť náš potenciál, naše dary a talenty, čo nám prináša kľud a mier, spokojnosť,  úspech či radosť, podľa toho, aký sme energetický typ.

Brány a dráhy

Spojnice, medzi jednotlivými centrami označujeme ako dráhy a čísla v jednotlivých centrách sú brány. Vyfarbené, definované dráhy a brány v mape predstavujú naše  dary a talenty. Niektorých našich darov a talentov sme si vedomí, tie sú v mape označené čiernou farbou, sú však aj také, ktoré sa u nás prejavujú bez nášho vedomia, tie sú červené. Výklad dáva možnosť sa aj o týchto našich daroch a talentoch dozvedieť viac.

Odkazy pre viac informácií o Human designe:

Ra Uru Hu: Human design ENCOUNTER with the VOICE

Jakub Střitezský: Úvod do Human designu

Daniela Bederková: Rozhovor o Human designe

Prehľad brán (darov a talentov) podľa Human designu

1 SEBAVYJADRENIE / TVORIVÝ (G)

Tvorenie ako prvotná sila. Energetický potenciál prejavovať inšpiráciu bez obmedzenia.

Obrovský kreatívny potenciál (umelec), ktorý priťahuje pozornosť. Potreba robiť veci po svojom.

2 VYŠŠIE VEDENIE / VNÍMAVÝ (G)

Vnímavosť ako prvotná základňa, prostredníctvom ktorej je predurčená každá reakcia. Koreň jednania (začiatok jednania).

Vrodené poznanie toho, akým smerom by sa mal niekto alebo niečo uberať. Dar originálneho a kreatívneho smerovania.

3 USPORIADANIE / POTIAŽE NA ZAČIATKU (Sakrál)

Základnou výzvou pri začatí (niečoho) je prekonať zmätok a ustanoviť poriadok.

Schopnosť vniesť poriadok do chaosu a rešpektovať, že ide o proces, ktorý si vyžaduje čas a nedá sa urýchliť.

4 FORMULÁCIA / MLADÍCKA NEROZVÁŽNOSŤ (Adžna)

Energia okúzliť a uspieť napriek nevedomosti. Beztrestnosť.

Neustála potreba a dar nachádzať odpovede. Tieto odpovede sú však často “ nerozvážne“ a je potrebné ich overiť v praxi.

5 STÁLE RYTMY / ČAKANIE (Sakrál)

Základné naladenie na prirodzené rytmy. Čakanie ako aktívny stav vedomia.

Potreba pravidelných (pevných) rytmov a zvykov.

6 TRENIE / KONFLIKT (Solárny plexus)

Základný stavebný prvok pokroku. Zákon, že rast nemôže existovať bez trenia.

Schopnosť zvládať záplavu emócií a rozpoznať, kedy je správne otvoriť sa blízkosti a intimite a kedy nie.

7 ROLE V INTERAKCII / ARMÁDA (G)

Bod zblíženia. Podľa zámeru potreba vedenia, za účelom vedenia a usporiadania spoločnosti.

Vrodený impulz viesť cez správny rytmus. Sila za trónom. Dar vnímať, kam niečo/niekto potrebuje zájsť, a autorita to/ich k cieľu doviesť.

8 PRÍNOS / POSPOLITOSŤ (Krk)

Základná hodnota, uskutočňovaná prostredníctvom individuálneho úsilia pre skupinové ciele.

Schopnosť upútať pozornosť druhých ľudí na pravdu. Potreba jedinečného (individuálneho) vyjadrenia.

9 ZAMERANIE / KROTIACA SÍLA MALÉHO (Sakrál)

Potenciál môže byť naplnený prostredníctvom detailnej pozornosti venovanej všetkým súvisiacim aspektom.

Schopnosť sústredenia a detailnej práce.

10 SPRÁVANIE / NAŠĽAPOVANIE (G)

Základné pravidlá správania, ktoré zaisťujú úspešnú interakciu navzdory okolnostiam.

Život ako vyjadrenie jedinečnosti a sebalásky. Fixné vzorce správania.

11 PREDSTAVY / MIER (Adžna)

Harmonický stav jednotlivca či spoločnosti, ktorý dovoľuje vyhodnotenie pred obnovením konania.

Myseľ plná nepretržitého prúdu myšlienok a obrazov, ktoré zvyčajne nie sú určené na realizáciu, ale na zdieľanie.

12 OBOZRETNOSŤ / ZASTAVENIE SA (Krk)

Kvalita zdržanlivosti a dôležitosť rozjímania a nečinnosti, pokiaľ čelíme pokušeniu.

Schopnosť precízneho (a opatrného) vyjadrovania tak, aby mu druhí rozumeli. Podľa nálady, veľká výrečnosť.

13 POSLUCHÁČ / SPOLOČENSTVO ĽUDÍ (G)

Všeobecne platné myšlienky a hodnoty v usporiadanom rámci, ktorý podporuje humanistickú spoluprácu.

Vrodený dar počúvať druhých, počuť to, čo iní nepočujú (tajomstvá), a viesť druhých k zdieľaniu.

14 SILOVÉ SCHOPNOSTI / VLASTNÍCTVO VO VEĽKEJ MIERE (Sakrál)

Hromadenie a zadržiavanie sily cez talentovanú interakciu, spojenie pôvabu s kontrolou.

Tvorivý (kreatívny) potenciál, ktorý spočíva v tom, že robíte to, čo vás baví, a milujete to, čo robíte.

15 KRAJNOSTI (EXTRÉMY) / UMIERNENOSŤ (G)

Kvalita správania, ktorá vyjadruje náležitú rovnováhu medzi krajnosťami.

Premenlivé (extrémne) rytmy. Schopnosť prispôsobiť rytmus (a správanie) meniacim sa okolnostiam.

16 SCHOPNOSTI / NADŠENIE (krk)

Veľké umenie obohacovania života prostredníctvom harmonického usmerňovania energie.

Talent (nadanie) a nadšenie pre neustále zdokonaľovanie schopností prostredníctvom opakovania.

17 NÁZORY / NÁSLEDOVANIE (Adžna)

Starodávny zákon, že tí, ktorí si prajú vládnuť, musia vedieť ako slúžiť.

Dar rozpoznať vzorce/štruktúry a zorganizovať pochybnosti do logických konceptov. Silné názory.

18 NÁPRAVA / PRÁCA NA POKAZENOM (Slezina)

Bdelosť a odhodlanie presadzovať a brániť základné a zásadné ľudské práva.

Schopnosť inštinktívne vnímať chyby vo vzoroch a všetko, čo je chybné. Dar konštruktívnej kritiky.

19 CHCENIE / PRÍSTUP (Koreň)

Vzájomný vzťah všetkých vecí je zrejmý a prejavený cez prístup (akt prístupu).

Cit pre materiálne a emocionálne potreby (vlastné aj druhých), ktorých naplnenie si vyžaduje úspešnú interakciu.

20 TERAZ / ROZJÍMANIE (Krk)

Rozpoznanie a uvedomenie si práve teraz, ktoré pretvára pochopenie v správny čin.

Videnie života len v prítomnom okamihu. Potreba byť úplne tu a teraz.

21 LOVEC – LOVKYŇA / PREKÚSAVANIE SA (Ego/Srdce)

Oprávnené a nutné použitie sily pri prekonávaní zámerného a stáleho vmiešavania (prekážky).

Potreba materiálnej nezávislosti a kontroly (nad životným štýlom, peniazmi, životným prostredím atď.).

22 OTVORENOSŤ / PÔVAB (Solar plexus)

Kvalita správania, ktorá sa najlepšie hodí na zvládanie každodenných a jednoduchých situácií.

Veľký tlak na vyjadrenie pocitov a nálad. Podľa nálady, dar byť otvorený pre ostatných (spoločenskosť) alebo nie.

23 PRIPODOBNENIE SA / ODDEĽOVANIE (Krk)

Amorálnosť. Uvedomenie a porozumenie, ktoré vedie k prijatiu odlišnosti.

Rozpoznanie toho, čo hovoríte, úplne závisí od načasovania slovného vyjadrenia. „Amorálnosť“ nie je opakom morálky (nemorálnosti), ale je to stav bez rozdeľovania na dobré a zlé.

24 ROZUMOVÉ ODÔVODNENIE / NÁVRAT (Adžna)

Prirodzený a samovoľný proces premeny a obnovy.

Opakované premýšľanie (o niečom), ktoré vedie k pochopeniu a schopnosti ovplyvniť a inšpirovať druhých.

25 DUCH / NEVINNOSŤ (G)

Dokonalosť konania prostredníctvom neplánovanej a samovoľnej prirodzenosti.

Iniciácia (zasvätenie) cez zachovanie vnútornej nevinnosti a úprimnosti navzdory okolnostiam.

26 EGOISTA / KROTIACA SILA VEĽKÉHO (Ego/Srdce)

Maximalizácia sily pamäte, používaná na živenie kontinuity (nepretržitosti).

Dar manipulovať pamäť a predať komukoľvek čokoľvek. Potreba odmeny. Maximálny zisk s minimálnym vkladom.

27 STARANIE SA / VÝŽIVA (Sakrál)

Povýšenie kvality (hodnoty) a podstaty všetkých činností prostredníctvom starostlivosti.

Dar chrániť a starať sa o seba alebo o iných.

28 HRÁČ / PREVAHA VEĽKÉHO (Slezina)

Pominuteľnosť sily a vplyvu.

Odvaha riskovať, aby ste získali viac osobnej sily a našli zmysel života.

29 HOVORENIE ÁNO / NESMIERNÝ (Sakrál)

Hlbina v hlbine. Vytrvalosť navzdory ťažkostiam nevyhnutne vedie k odmenám.

Sila urobiť silné záväzky – povedať niečomu ÁNO – bez potreby vedieť, kam to povedie.

30 ROZPOZNANIE POCITOV / PRIĽNAVÝ OHEŇ (Solar plexus)

Rozpoznanie, že sloboda je ilúzia a obmedzenie prijaté ako osud.

Neustávajúca túžba a tlak prežiť niečo nové, za účelom získania múdrosti.

31 VEDENIE / VPLYV (Krk)

Zákon trenia (nezhody), či už aktívneho alebo pasívneho, ktorý plodí prechod, a tým aj vplyv.

Dar ukázať druhým, ako dosiahnuť ich ciele. Schopnosť hovoriť s veľkým vplyvom, keď sa prejaví vo vhodnú chvíľu.

32 NEPRETRŽITOSŤ / TRVANIE (Slezina)

Jediné, čo pretrvá, je zmena.

Cit pre skutočnú (pretrvávajúcu) hodnotu ľudí a vecí. Zdržanlivosť a konzervativizmus. Finančný manažér.

33 SÚKROMIE / ÚSTUP (Krk)

Činorodé stiahnutie sa a premena slabej pozície v silu.

Potreba samoty na pochopenie a poučenie sa z minulých skúseností. Následné zdieľanie týchto poznatkov.

34 SILA / SILA VEĽKÉHO (Sakrál)

Sila je veľká len vtedy, keď jej predvádzanie či použitie slúži spoločnému dobru.

Veľká (osobná) sila a vitalita. Nezávislosť a sebestrednosť. Nutkanie vyjadriť vlastnú osobitosť.

35 ZMENA / POSTUP (Krk)

Podľa zámeru, rozvoj nemôže nastať vo vzduchoprázdne a je závislý na interakcii.

Hlad po nových skúsenostiach a zážitkoch, vedúci k neustálej zmene a potenciálnej múdrosti.

36 KRÍZA / POTEMNENIE SVETLA (Solár plexus)

Vláda cyklov, v ktorých úpadok je prirodzeným, ale prechodným stavom.

Získavanie skúseností a rast cez silné a emocionálne zážitky a potreba ich zvládať. Kríza = rast. Schopnosť sprevádzať druhých ich krízami.

37 PRIATEĽSTVO / RODINA (Solar plexus)

Makro a mikrokozmický prejav živej prirodzenosti spoločenstiev (komunít).

Potreba rozpoznania v rodine či v spoločenstve ľudí, ktoré môžete držať pohromade prostredníctvom tradícií a dohôd. Oddanosť/lojalita.

38 BOJOVNÍK / OPOZÍCIA (Koreň)

Schopnosť zachovať si individuálnu integritu (celistvosť) cez vzopretie sa škodlivým silám.

Rodený bojovník. Potreba ísť tvrdohlavo do boja za nezávislosť, nájdenie zmyslu života a viac osobnej sily.

39 PROVOKÁCIA (PODNECOVANIE) / PREKÁŽKA (Koreň)

Hodnota prekážky pri podnecovaní analýzy, vyhodnotenia a prehodnotenia.

Provokácia svetla, ducha a hojnosti v druhých ľuďoch. Tvrdohlavosť a neovplyvniteľnosť.

40 SAMOTA / VYSLOBODENIE (Ego/Srdce)

Bod prechodu medzi úsilím a oslobodením.

Schopnosť práce v prospech rodiny či komunity. Potreba rovnováhy medzi prácou a odpočinkom. Potreba samoty.

41 SŤAH / ÚBYTOK (Koreň)

Obmedzenia zdrojov, ktoré vedú k najvyššiemu možnému rozvoju potenciálu.

Neustále nutkanie zažiť nové pocity. Hlava plná fantázií, snov a nápadov – väčšinou len pre vás alebo na zdieľanie s druhými, nie preto, aby ste ich chceli uskutočniť.

42 RAST / VZOSTUP (Sakrál)

Zväčšovanie zdrojov vedúcich k čo najväčšiemu rozvoju plného potenciálu.

Potreba doťahovať všetko do konca. Prirodzené zavŕšenie, skôr než vynútený koniec, uvoľní cyklus nechcených vzorcov.

43 VHĽAD / PRELOM (Adžna)

Pre zachovanie dosiahnutého musí byť nový poriadok dostatočne ustanovený.

Schopnosť zdieľať myšlienky a vhľady originálnym spôsobom. Tvrdohlavosť = ochrana pred nežiaducimi vplyvmi.

44 BDELOSŤ / STRETNUTIE (Slezina)

Úspech každej interakcie je založený na neprítomnosti akejkoľvek predpojatosti.

Inštinktívne rozpoznávanie darov a talentov iných ľudí. „“Čuch“ na ľudí. Osobný manažér.

45 ZBERATEĽ / SPOLOČNE ZHROMAŽĎOVANIE (Krk)

Prirodzená a všeobecne prospešná príťažlivosť podobných síl.

Dar dohliadať na hojnosť a budúcnosť komunity. Kráľ/kráľovná, majúci posledné slovo a ustanovujúci zákony.

46 ODHODLANIE / TLAČENIE NAHOR (G)

Priazeň osudu, ktorú môže byť vnímaná ako šťastena, ale vychádza z úsilia a oddanosti.

Vždy ste v správnom čase na správnom mieste, keď sa zbavíte svojich očakávaní a zamilujete si dokonalosť všetkých skúseností bez ohľadu na to, aké sú príjemné alebo nepríjemné.

47 UVEDOMOVANIE SI / ÚTLAK (Adžna)

Obmedzujúci a nepriaznivý stav, ktorý je výsledkom vnútornej slabosti alebo vonkajšej sily, prípadne oboch.

Tlak a potreba porozumieť životu cez osobnú skúsenosť. Myseľ plná obrazov. Inšpirácia rodiaca sa zo zmätku.

48 HĹBKA / STUDNA (Slezina)

Nevyhnutné a kvalitatívne základy, ktoré sú predpokladom pre ustanovenie spoločného dobra.

Veľká hĺbka a vrodená múdrosť. Schopnosť riešiť problémy originálnym spôsobom.

49 ZÁSADY / REVOLÚCIA (Solárny plexus)

Premena foriem, v ideálnom prípade založená na najvyšších princípoch, a nielen pre moc.

Potreba vernosti princípom (zásadám) bez ohľadu na to, či niekoho alebo niečo odmietate, alebo či niekto odmieta vás.

50 HODNOTY / KOTOL (Slezina)

Hodnota historickej kontinuity, ktorej tradičné hodnoty slúžia a obohacujú prítomnosť a budúcnosť.

Ustanovenie či odmietnutie spoločenských hodnôt a zodpovednosti. Vytváranie zdravého a bezpečného prostredia pre život.

51 ŠOK / BURCOVANIE (Ego/Srdce)

Schopnosť reagovať na zmätok a šok cez rozpoznanie a prispôsobenie sa.

Potreba testovať svoju silu a byť v niečom najlepší či prvý. Súťaživosť a šokovanie ostatných odvahou. Šaman/Veľkňažka.

52 NEČINNOSŤ / NEHYBNOSŤ – HORA (Koreň)

Dočasná a dobrovoľná nečinnosť v prospech vyhodnotenia.

Schopnosť zostať bez pohnutia na mieste, zostať s niečím, niečoho sa venovať a zotrvať s tým. Pasívne napätie. Kľud.

53 ZAČIATKY / VÝVOJ (Koreň)

Vývoj ako usporiadaný pohyb/rast, ktorý je stály a trvalý.

Neustály tlak začínať niečo nové.

54 AMBÍCIE / VYDÁVAJÚCA SA DIEVČINA (Koreň)

Interakcie v každodenných spoločenských súvislostiach, ale aj mystické a kozmické vzťahy.

Obrovský tlak (nutkanie) a ambícia uspieť v materiálnej rovine, zarobiť peniaze, vypracovať sa, niekam to dotiahnuť.

55 DUCH / HOJNOSŤ (Solar plexus)

Hojnosť je čisto otázka ducha.

Veľká citlivosť a kreativita. Potreba plne rešpektovať a prijímať nálady. Melanchólia. Nerozhodnosť.

56 STIMULÁCIE / PÚTNIK (Krk)

Stabilita vďaka pohybu. Neustále udržiavanie kontinuity cez spájanie krátkodobých činností.

Rozprávačské nadanie, schopnosť používať vlastné skúsenosti na objasnenie konceptov a stimulovať druhých.

57 INTUITÍVNY VHĽAD / JEMNÝ (Slezina)

Mimoriadna sila jasnosti.

Silná a presná intuícia, zaručujúca prežitie.

58 ŽIVOSŤ (VITALITA) / RADOSTNÝ (Koreň)

Stimulácia je kľúčom k radosti.

Dar s radosťou vystúpiť proti autorite, za účelom zlepšenia a nápravy sveta okolo vás.

59 SEXUALITA / ROZPTÝLENIE (Sakrál)

Schopnosť prelomiť bariéry (prekonať prekážky) na dosiahnutie spojenia.

Ohromná kreativita a túžba po blízkosti s druhými, vedúca tak ku kreatívnej činnosti, ako aj k plodeniu/rodeniu detí.

60 PRIJATIE / OBMEDZENÍ (Koreň)

Prijatie obmedzení je prvým krokom k prekročeniu (presahu, transcendencii).

Potenciál priniesť do sveta dlhodobú zmenu. Potreba prijať obmedzenia a čakať na vhodný okamih.

61 ZÁHADA (TAJOMSTVO) / VNÚTORNÁ PRAVDA (Hlava)

Uvedomenie si všeobecne platných základných zákonitostí.

Veľký mentálny tlak porozumieť neznámemu, rozlúštiť záhady a tajomstvá. Inšpiratívny mysliteľ.

62 DETAIL / PREVAHA MALÉHO (Krk)

Obozretnosť, trpezlivosť a detail plodia dokonalosť z obmedzení.

Dar vidieť podstatné detaily (aj v komplexnom celku). Potreba poznať fakty.

63 POCHYBNOSTI / PO DOKONČENÍ (Hlava)

V špirále života sú všetky konce začiatkami.

Skeptická myseľ, ktorá spochybňuje logiku všetkého a je plná otázok.

64 ZMÄTOK / PRED DOKONČENÍM (Hlava)

Priechod, podobne ako zrodenie, si vyžaduje odhodlanú silu pre prechod.

Neustály tlak pochopiť minulosť. Myseľ plná obrazov a spomienok. Potreba prijať zmätok ako súčasť mentálneho procesu.

Prehľad dráh Human designu

1 – 8 Inšpirácie / Tvorivého vzoru

Jedinečný a tvorivý prejav, inšpirujúci druhých.

2 – 14 Tepu / Držiteľa kľúčov (Prezývka: Smeru)

Vnímanie, akým smerom sa vydať. Ukazovanie smeru druhým.

3 – 60 Zmeny / Energia, ktorá kolíše a zahajuje – pulz

Meníte všetko, čoho sa dotknete. Melanchólia a tvorivosť.

4 – 63 Logiky / Myšlienkovej ľahkosti zmiešanej s pochybnosťami

Spochybňovanie logiky, otázky a odpovede.

5 – 15 Rytmu / Plynutia v prúde („Bytie v prúde“)

Jedinečný rytmus (načasovanie), ktorý umožní plynúť vám aj vášmu okoliu.

6 – 59 Dôverná blízkosť / Rozmnožovanie

Schopnosť byť veľmi blízky s druhými. Tvorivosť.

7 – 31 Alfy / Vedenie k dobru či zlému

Vodca a vrodená autorita, dar vplyvu a vedenia.

9 – 52 Sústredenia / Odhodlania

Koncentrácia na detaily a ideálne na jednu vec, ktorú práve robíte.

10 – 20 Prebúdzanie / Zaviazanie sa k vyšším princípom

Potreba byť sám / sama sebou, nech to znamená čokoľvek.

10 – 34 Skúmanie / Nasledovanie vlastných presvedčení

Zdravá sebe-strednosť, tvorivosť a sebaláska.

10 – 57 Zdokonalenej formy / Prežitia

Zdokonaľovanie seba a okolitého sveta, cit pre krásu.

11 – 56 Zvedavosti / Hľadača

Celoživotné hľadanie a zdieľanie svojej zvedavosti s ostatnými.

12 – 22 Otvorenosť / Spoločenská bytosť

Tvorivé vyjadrenie nálad a emócií, ktoré otvára druhých k zmene.

13 – 33 Svedka / Márnotratný syn (Zmúdrenie)

Sledovanie okolitého sveta a zdieľanie toho, čoho ste bol/a svedkom.

16 – 48 Vlnovej dĺžky / Talentu

Talentované vyjadrenie hĺbky, opakovanie vedúce k majstrovstvu.

17 – 62 Prijatia / Organizačnej bytosti

Vnímanie všetkých detailov a organizačný talent.

18 – 58 Súdu / Nenásytnosti (Nespokojnosti)

Neustály tlak k náprave a zlepšovaniu okolitého sveta.

19 – 49 Zlúčenia (Syntézy) / Citlivosti

Citlivá podpora v napĺňaní potrieb druhých. Bezpečie, jedlo, dotyky.

20 – 34 Príťažlivosti (Charizmy) / Kde sa myšlienky musia premeniť na činy.

Neustály pohyb, nezávislé jednanie, schopnosť ihneď niečo urobiť.

20 – 57 Mozgovej vlny / Prenikavého uvedomenia

Intuitívne prispôsobenie sa danej situácii. Improvizácia.

21 – 45 Peňazí / Materialista (Prezývka: Vzdelania, Kontroly)

Potreba plne prijať materiálnu rovinu života a mať materiálnu nezávislosť.

23 – 43 Štruktúrovania / Inviduality (Jedinečnosti) – Od génia k podivínovi.

Originálne vhľady, nový spôsob premýšľania, efektivita.

24 – 61 Uvedomenie / Mysliteľ

Inšpiratívny mysliteľ, záhady a neznáme, nový pohľad na svet.

25 – 51 Započatie (Zasvätenie) / Potreba byť prvý (Prezývka: Zasvätenie šokom)

Potreba úplnej nezávislosti, odvaha skočiť do neznáma.

26 – 44 Odovzdania / Vysielača (Prezývka: Manipulácie)

Inštinktívne viete, ako podať či predať správu alebo čokoľvek iné, čo má byť prijaté.

27 – 50 Zachovanie / Správcovstvo

Presadzovanie správnych hodnôt, ochrana a starostlivosť. Ostatní vám dôverujú.

28 – 38 Boja („Usilovného presadzovania“) / Tvrdohlavosti

Potreba robiť veci po svojom a zápasiť o zmysel života.

29 – 46 Objavu / Úspechu tam, kde ostatní zlyhajú       

Plné nasadenie a odovzdanosť procesu vás vedie k úspechu.

30 – 41 Rozpoznanie / Zameraná energia

Zdieľaním vašich snov vzbudzujete v druhých túžbu niečo zažiť.

32 – 54 Transformácie (Premeny) / Pohon (Byť poháňaný)

Pohon k dosiahnutiu cieľov. Čas sú peniaze. Podpora ostatných v ich transformácii.

34 – 57 Sily / Archetypu

Spontánna, intuitívna reakcia, osobná sila. Naladenie na zvuky, tón hlasu.

35 – 36 Pominuteľnosť (Prechodnosť) / Všeumelec

Hlad po dobrodružstve, vyskúšanie všetkého, čo život ponúka, potenciálna múdrosť.

37 – 40 Komunity / Byť časťou, ktorá hľadá celok

Hľadajte, kam patríte v rámci väčšieho celku a s kým chcete férovo spolupracovať.

39 – 55 Okázalých emócií / Náladovosť

Vášnivosť, náladovosť, vrcholy a prepady, provokácia a hojnosť. Tvorivosť a herecké nadanie.

42 – 53 Zrenie / Vyvážený rozvoj

Život v opakujúcich sa cykloch, postupné dozrievanie a múdrosť, potreba dokončiť.

47 – 64 Abstrakcie / Myšlienkovej aktivity (premýšľania) a jasnosti

Aktívna myseľ, ktorá skúma minulosť, aby pochopila zmysel prežitého a podelila sa oň s ostatnými.